Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Referenta w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu

Zamość, dnia 28.09.2021r.

Na podstawie art.15 ust.1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.) ogłaszam, iż w wyniku otwartego naboru na stanowisko Referenta w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu z siedzibą

w Zamościu przy ul. Peowiaków 76A , (w ramach którego wpłynęła jedna oferta) wybrana została Pani Edyta Złomańczuk zam. ul. Klonowa 51 22-400 Zamość.

Uzasadnienie wyboru;

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu
o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu finansów publicznych oraz zagadnień związanych ze specyfiką księgowości w szkolnictwie.

Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca

Jolanta Śmigoń

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim Nr 5
w Zamościu

Zamość, dnia 28.09.2021r.

Na podstawie art.15 ust.1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.) ogłaszam, iż w wyniku otwartego naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 76A , (w ramach którego wpłynęła jedna oferta) wybrana została Pani Wiesława Górny zam. ul. Szczebrzeska 102A/1 22-400 Zamość.

Uzasadnienie wyboru;

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu finansów publicznych oraz zagadnień związanych ze specyfiką księgowości w szkolnictwie.

Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca

Jolanta Śmigoń

OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO REFERENT W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W ZAMOŚCIU

Nr ogłoszenia : 3/PM5/2021 (10.09.2021 r.)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT (wymiar etatu : 20/40 etatu od 01.10.2021r)

1. Wymagania niezbędne, formalne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art.11 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz.1282)
 2. wykształcenie średnie/wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku
 7. znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo zamówień publicznych, Karta Nauczyciela.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym,
 2. znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 4. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 5. wysoka kultura osobista, sumienność, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, rzeczowość, komunikatywność.
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 • sporządzanie list płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego,
 • prowadzenie spraw związanych z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracowników z ubezpieczeń społecznych ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie SIO w części objętej zakresem referenta,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej dotyczącej wszystkich rodzajów zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • znajomość programu „Vulcan”( kadry, płace, księgowość) i ,, Płatnik”, programu iPKO biznes ( przelewy za rozliczenia z kontrahentami), Portal sprawozdawczy GUS, VatKom oraz Budżet 24).
 • wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez księgową.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego;
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1/2 etatu;
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz.1282)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.09.2021 r. godz. 15:00 na adres:

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 76A, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu”

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021r. o godz. 9;00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (84) 638 49 15

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania, informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej a także informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkole Miejskiego Nr 5 w Zamościu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki przy ulicy Peowiaków 76A, 22-400 Zamość.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można będzie odebrać z siedziby przedszkola do 30 września 2021 roku. Po tym terminie dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Jolanta Śmigoń

p.o. Dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 5

w Zamościu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu

Nr ogłoszenia : 2/PM5/2021 (10.09.2021r.)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ZAMOŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY

(wymiar etatu: 20/40 etatu od 07.10.2021r.)

 1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (w zakresie rachunkowości) lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości,;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) cieszy się nieposzlakowana opinią.

7) zna przepisy ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo zamówień publicznych, Karta Nauczyciela.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2) doświadczenie zawodowe uzyskane w rezultacie zatrudnienia na podobnym stanowisku,

3) umiejętność obsługi programów księgowo-finansowych,

4) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.),

b) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.),

c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),

d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z póź. zm.),

e) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289),

f) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),

g) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy

5) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych
do wykonania zadań na stanowisku,

6) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów użytkowych (biurowych).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

1) obsługa finansowo-księgowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu ul. Peowiaków 76A.

2) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3) realizacje zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) sporządzanie planów i sprawozdań.

5) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną, znajomość programów; Vulcan, Płatnik, obsługa portali: Budżet 24, VatKom, GUS, PEFRON.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz.1282)

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie od 07 października 2021 r. w wymiarze (0,5 etatu) 20/40 godzin tygodniowo w systemie jednozmianowym w stałych godzinach pracy,

2) praca w siedzibie placówki.

3) praca przy komputerze

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.09.2021 r. godz. 15:00 na adres:

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu,

Peowiaków 76A, 22-400 Zamość

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu”.

 

Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. godz. 9:00.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 638 49 15.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Peowiaków 76A, 22-400 Zamość w terminie do dnia 30.09.2021r

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można będzie odebrać z siedziby przedszkola  do 30 września 2021 roku. Po tym terminie dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Jolanta Śmigoń

p.o. Dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 5

w Zamościu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Referenta w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu

Zamość, dnia 11.08.2021r.

Na podstawie art.15 ust.1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.) ogłaszam, iż w wyniku otwartego naboru na stanowisko Referenta w Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu z siedzibą

w Zamościu przy ul. Peowiaków 76A , (w ramach którego wpłynęła jedna oferta) wybrany został Pan Krzysztof Żyła zam. Kalinowice 156a 22-400 Zamość.

Uzasadnienie wyboru;

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu
o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu finansów publicznych oraz zagadnień związanych ze specyfiką księgowości w szkolnictwie.

Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca

Jolanta Śmigoń

OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO REFERENT W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W ZAMOŚCIU

Nr ogłoszenia : 1/PM5/2021 (20.07.2020 r.)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT (wymiar etatu : 20/40 etatu)

1. Wymagania niezbędne, formalne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art.11 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz.1282)

 2. wykształcenie średnie/wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

 7. znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo zamówień publicznych, Karta Nauczyciela.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym,

 2. znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 4. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

 5. wysoka kultura osobista, sumienność, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, rzeczowość, komunikatywność.

 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 • sporządzanie list płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego,

 • prowadzenie spraw związanych z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracowników z ubezpieczeń społecznych ZUS,

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 • prowadzenie SIO w części objętej zakresem referenta,

 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej dotyczącej wszystkich rodzajów zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

 • znajomość programu „Vulcan”( kadry, płace, księgowość) i ,,Płatnik”, programu iPKO biznes ( przelewy za rozliczenia z kontrahentami), Portal sprawozdawczy GUS, VatKom oraz Budżet 24).

 • wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez księgową.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. oryginał kwestionariusza osobowego;

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1/2 etatu;

 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz.1282)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04.08.2021 r. godz. 15:00 na adres:

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 76A, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu”

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021 r. o godz. 9:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (84) 638 49 15

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania, informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej a także informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkole Miejskiego Nr 5 w Zamościu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki przy ulicy Peowiaków 76A, 22-400 Zamość.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można będzie odebrać z siedziby przedszkola do 20 sierpnia 2021 roku. Po tym terminie dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

p/o Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu

Jolanta Śmigoń